Tüzük

ANADOLU SPELEOLOJİ GRUBU (ASPEG) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1. BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, AMAÇLARI ve ANA İLKELERİ

Madde 1. DERNEK ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği’dir. Genel Merkezi İSTANBUL dur.

Derneğin kısa ASPEG’dir. Dernek yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.

Madde 2. DERNEĞİN AMAÇLARI

Dernek, mağaracılık ve ilgili uzmanlık alanları içersinde sportif faaliyet ve bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda sürekli gelişme ve sosyal bilinçlendirmeyi sağlamak amacı ile kurulmuştur.

1. Ülkemizin tabiat, kültür varlıklarının araştırılması ve bunlara yönelik bilimsel çalışmaları tasarlamak, önermek, başlatmak, sonuçlandırmak, desteklemek, gözlemcilik ve rehberlik yapmak, araştırma sonuçlarından elde edilecek bilimsel yayınları bilim dünyasına ve kamuoyuna sunmak, kültürel mirasının korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak,

2. Turizm potansiyeline sahip ülkemiz kara ve sualtı mağaralarının araştırılması, tescillenmesi için öneride bulunması, tanıtılması ile ülke kültür mirasına kazandırılmasını sağlamak,

3. Bilimsel çalışmalara öncülük etmek için mekanik ve elektronik sistemlerle yeraltı ve yerüstünde yapılan her türlü doğal bilimlerle ilgili çalışmaları, bu bilimlerle ilgili bilgi toplanması, derlenmesi, haritalanması, yayınlanması ve veri tabanının oluşturulmasına olanak sağlamak,

4. Doğa-insan-tarih-kültür-teknoloji ilişkilerinin araştırılması, incelenmesi, tanınması, tanıtılması ve bunlarla ilgili değerlerin sevdirilmesi, koruma bilincinin yaygınlaşması için çalışmak,

5. Dernek amaçlarına uyan konulardaki resmi, akademik, bağımsız çalışma ve projelere maddi-ayni destek vermek, işbirliği yapmak, araştırma olanakları yaratmak, yeraltı araştırmalarına yönelik eğitim, kurs programları yürütmek,

6. Doğal bilimler konusunda yapılanan kuruluşlara öncülük etmek, gerekli girişimleri başlatmak ve gönüllü yürütücülük sağlamak ve bu kapsamda çalışmaların düzenlenmesi ve eşgüdümü için öncü görev üstlenmektir.

Madde 3. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

 1. Mağara ve karstik alanlara yönelik her türlü bilimsel araştırmalar,
 2. Doğal ve Arkeolojik önemi olan kültürel varlıkların araştırılmasına yönelik çalışmalar,
 3. Yeraltı ve yerüstü biyolojisi ve ekolojisi,
 4. Sualtı mağarabilimi ve mağara dalgıçlığı,
 5. Bilimsel araştırmaların teknik eğitimi ve uygulamalar,
 6. Yeraltı su sistemlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar,
 7. Alternatif turizme yönelik çalışmalar,
 8. Yeraltı kirliliğine yönelik araştırma ve çalışmalar ve bu konulara yönelik eğitimler
 9. Ülkenin sürdürülebilir ekonomisine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Madde 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 1. Öncelikle üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere, orta ve yüksek öğretimdeki öğretmen ve öğrencilerin doğa araştırmalarına yönlendirilmesi için sevdirici ve özendirici çalışmalar yapar.
 2. Tabiat ve kültür varlıklarımızdan kara ve sualtı mağaralarının, canlı-cansız varlıklarıyla, doğal ve tarihi dokusu ile bir bütün olarak araştırılması ve incelenmesi, belgelenmesi ve tescillenmesi için bilimsel çalışmaları başlatır, eğitim ve keşif gezileri düzenler.
 3. Mağara ve Karstik alanlar ile ilgili araştırma, koruma ve uygulama projeleri ile bilimsel araştırmalara gerekli olacak programları üreterek uygulanmasını gerçekleştirir. Gözetmenlik ve danışmanlık yapar.
 4. Derneğin çalışma konularıyla ilgili olan başlıklarda bağımsız araştırmacılara, akademisyenlere ve topluma yönelik gezici-yerleşik kurslar düzenler.
 5. Gerekli onay ve izinler alınarak yeraltı araştırmalarının ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını kitap, dergi, bülten, sürekli yayınlar, fotoğraf, video-VCD-DVD-Radyo ve TV yayınları gibi yazılı, görsel ve işitsel araçlarla kamuoyuna açıklar.
 6. Gerekli izin ve onayları alarak yurtiçinde-yurtdışında her türlü geziler, sergiler, saydam ve video film gösterileri, konferanslar, forumlar, seminerler, kurslar, paneller düzenler veya düzenletir.
 7. Okullarda, ilgili kuruluşlarda, bakanlık bölümlerinde saydam ve film gösterileri, tanıtıcı sunuşlar, sergi ve benzeri görsel etkinlikler yapar.
 8. Bilimsel çalışma, koruma, eğitim amaçlı araştırma, inceleme ve belgeleme bilincini oluşturmak için üyelere, okullara, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek yayınlar hazırlar. Her tür eğitim kurumunda konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenler veya yürütülen eğitim faaliyetlerini destekler.
 9. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi malları satın alır, kiralar, kiraya verir, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir.
 10. Akademisyenlere, bilimcilere ve bağımsız araştırmacılara eğitim, proje ve tez yürütme desteği verir; araştırma ve koruma projeleri yapmaları için öneri getirir, teşvik eder. Derneğin amaç ve kapsamındaki konularda akademik tez hazırlayanları destekler.
 11. Her türlü eğitici, tanıtıcı malzemeler, hediyelik eşyalar, gereçler yaptırır ve dağıtır. Kermes düzenler, fuarlara ve üniversitelerinin şenlik etkinliklerine katılır.
 12. Yayın haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur, gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
 13. Özel ve tüzel kişiler tarafından turizme açılabilecek olan mağaraların korunması ile ilgili çalışmaları olanakları ölçüsünde destekler.
 14. İlgili yasa hükümlere bağlı kalarak, gerekli izinleri ve onaylar alındıktan sonra; aynı amaca yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
 15. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra yer altı ve yer üstü araştırmaları ile ilgili bilimsel çalışmaları yaparak, araştırma istasyonları kurar ve konuyla ilgili etkinliklere katılır.
 16. İlgili kuruluş ve kurumlara önerilerde bulunur, proje taslakları hazırlar, kurumlara, şirketlere ve kişilere tabiat varlıklarımız olan mağaralar hakkında danışmanlık yapar.
 17. Tabiat ve kültür varlıklarımız olan mağaralarla ilgili konularda; araştırmacıların ve bilimcilerin, kendi adlarına yurt içi ve yurt dışındaki kongrelere seminerlere, kurslara, konferanslara, toplantılara katılmaları, bilgi ve deneyim alışverişi yapmaları için ayni destek sağlar.
 18. Gerekli izinler ve onaylar alındıktan sonra, yeraltı ve mağaralarla ilgili konuları kapsayan başlıklardaki her türlü yayınların, belgelerin toplandığı kütüphaneler, kitaplıklar, belgelikler, müzeler kurar, destek olur.

II. BÖLÜM: ÜYELİK KURALLARI

Madde 5: ÜYE TÜRLERİ

 1. Aday Üye:
  Onsekiz yaşını bitirmiş bulunan, derneğe üye olmak isteyen, TC vatandaşı olan, ve T.C. dernekler yasasına göre bu konuda bir engeli bulunmayan herkes, “Üyelik Yönetmeliği”nde detayları verildiği şekilde, dernek yönetim kurulunun kararı ile aday üye olabilirler.
  Dernek yönetim kurulunun başvuruya ilişkin olası red kararı kesin olup, kişi, hiçbir biçimde bir yere itiraz edemez
  “Önceden mağaracı olmayan aday üye”nin aday üyelik sürecinini tamamlanması için, “Üyelik Yönetmeliği”nde detayları verildiği şekilde, iki ayrı geziye katılıp, her gezide birer yatay mağaraya girmiş olmalıdır.
 1. Asli Üye:
  “Aday üye”likten, “Asil üye”liğe geçiş şartları, “Üyelik Yönetmeliği”nde detayları verildiği şekilde, dernek yönetim kurulunun kararı ile başlar.
  Dernek yönetim kurulunun konuya ilişkin olası red kararı kesin olup, kişi hiçbir biçimde bir yere itiraz edemez
  Asil üyelik sürecinin tamamlanması için, derneğe giriş ödentisinin ve yılık ödentinin eksiksiz ödenmesi gereklidir.
  Önceden dernek üyesi olanların ayrıldıktan sonra tekrar üye olmayı talep etmeleri durumunda o kişilerden, derneğe giriş ödentisinin yarısı alınır.
 2. Fahri Üye:
  Derneğe yararlı görev ve katkıda bulunanlar, Genel Kurul kararıyla derneğe fahri (onursal) üye olurlar. Fahri üyelik bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerlidir. Fahri üyelerden derneğe giriş ve yıllık ödentiler alınmaz.
  Fahri üyeler, grup toplantılarına ve etkinliklerine katılabilirler. Ancak, bu üyeler oy kullanamayacakları gibi dernek organlarına da seçilemezler.

Madde 6: ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye dilediği anda yönetim kurulu başkanlığı’na yazılı olarak ayrılmak istediğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Madde 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ

 1. Yıllık ödentiyi belirtilen süre içerisinde ödemeyenler
 2. Dernek amaçlarına aykırı davrananlar,
 3. Derneğin onuruyla bağdaşmayacak davranış ve yıkıcı tutum içinde bulunanlar,
 4. Yıllık ödentiyi vermeyenler,
 5. Dernek içinde hem kendi hem diğer üyelerin maddi, hayati, ahlaki anlamda zarar verecek veya haklarını kısıtlayacak davranışlarda bulunanlar,
 6. Dernek içinde siyası, ideolojik amaçlı davranışlarda bulunanlar,
 7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek faaliyet sorumlularına riayet etmeyenler,
 8. Dernek faaliyetlerinde maddi çıkar güden üyeler,

Yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkartılır.

III. BÖLÜM: DERNEK ORGANLARI

Madde 8– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, iki yılda bir Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Derneğe giriş veya yıllık ödentisini ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile grup hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12-Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının (4 kişi) katılımı ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün sayılacaktır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmayı önerebilir.

Madde 14. DANIŞMA KURULLARI

Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak üzere dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak için veya geçici ya da sürekli olarak bilim, teknoloji, hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar ile uzman danışmanlar ile uzman üyelerden oluşan Danışma Kurulları, yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim ve denetim kurullarına danışmanlık yaparlar. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu tarafından seçilirler.

Madde 15. ÇALIŞMA KURULLARI, ARAŞTIRMA GRUPLARI, BİRİMLER

Dernek amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme, bilimsel çalışma, eğitsel ve kültürel çalışma yapma ve önerilerde bulunmak, idari işleri hızlandırmak ve yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere gerektiğinde çalışma ve araştırma kurul, grup veya birimleri yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve görevlendirilir. Bu alt-kurulların, birimlerinin ve gruplarının kapatılmasına, dağıtılmasına ya da kurulması ile ilgili olarak, genel kurul yetkilidir

IV. BÖLÜM: GELİRLER ve MALİ HÜKÜMLER

Madde 16. DERNEĞİ GELİRLERİ.

 1. Derneğe Giriş Ödentisi (Bağış): Derneğe üyelik başvurusu yapan kişiden bir defaya mahsus bağış olarak alınan para veya eşdeğer ayni yardımdır. Üyelik için başvuran aday üyenin, yönetim kurulunun üyeliğe alınma onayından sonra bir alındı belgesi karşılığı bağış olarak yatırdığı paradır. Bu paranın miktarı genel kurulca belirlenir. Derneğe giriş ödentisi tek ödemede alınır, parçalı ödeme kabul edilmez.
 1. Yıllık Ödenti (üyelik aidatı): Üyeliğe kabul edilenler için her yıl dönemi için bir kez ödenmesi öngörülen para veya eşdeğer ayni yardımdır. Bu yıllık ödenti niceliği, her genel kurulda, günün koşullarına göre güncelleştirilir. Yıllık ödentilerin senenin ilk 3 ayı içerisinde (Mart ayı sonuna kadar), ödenmesi gereklidir. Bu süre içerisinde ödemesini gerçekleştirmemiş olan üyelere aidat borçları, bildirdikleri elektronik posta ile yapılacak bildirim ile 1 ay ek süre verilir. Verilen  ek süreye rağmen aidatını ödemeyen üye yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkartılır.
 2. Yukarıda 1. ve 2. maddelerden belirtilen derneğe giriş ödentisi (bağış) ve yıllık ödenti miktarları; öğrenciler için 1/2 indirimli olarak uygulanır.
 3. İlgili onay ve izinler alınarak, dernekçe yapılan gösteri, konferans (konuşmalar), kermes, temsil, eğlence, davet, spor yarışması, kurs (alışım), seminer (toplu çalışma), sunuş, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile gruba yaptıkları maddi ve ayni bağış ve yardımlar.
 5. Derneğin yürüteceği hizmet ve koruma projelerinden elde edilen gelirler,
 6. Dernekçe yapılan yayınlardan elde edilen gelirler,
 7. Derneğin gerekli izinleri alabildiği takdirde, çalışma konuları ile ilgili amacını gerçekleştirmek için kuracağı, sualtında ve doğaya yönelik araştırma ve eğitim birimleri, laboratuarlar, iktisadi işletmeler, lokal işletmesi, ortaklıklar ve tesislerden elde edeceği gelirler.
 8. Derneğin taşınır veya taşınmaz demirbaşlarını kiraya vererek mal varlığından kazanacağı gelirler.
 9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 10. Diğer gelirler.

Madde 17. GELİR VE GİDER UYGULAMASINDAKİ YÖNTEM

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler, gider makbuzu ile yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi yasal düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği bulunur.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, grup yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler müdürlüğüne verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler ancak bu andan itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olanlar, tahsil ettikleri paraları engeç otuz gün içinde Dernek saymanına teslim ederler yahut derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek giderleri için sadece gider makbuzu kullanılabilir. Diğer belgeler anlaşmazlık durumunda çözüm için saklanır

Madde 18. DEFTERLER

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aidat ödeme durumları bu deftere kaydedilir.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenirler.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  1. BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

Madde 19:  İÇ DENETİM

Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılması dernek organlarının denetim ve gözetim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu yılda en az bir defa derneğin denetimini gerçekleştirir.

Madde 20: BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı olabileceği gibi nakit para da olabilir. Ancak bu borçlanma derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Madde 21: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurul, yönetim kurulu veya son yılın ödentilerini ödemiş üyelerden beşte birinin (1/5) önerisi ve Genel kurula katılan üye tamsayının üçte iki (2/3) çoğunluğuyla tüzüğü değiştirebilir. Tüzük, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı biçimde üyelere bildirilmek koşuluyla değiştirebilir.

Madde 22: YAYINLANACAK BİLDİRİLER VE BENZERİ YAYIMLAR

Yayınlanacak bildiri, bildirge, demeç ve benzerlerinde; bunların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Madde 23: DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ VE HÜKÜMLERİ

Genel Kurulun, derneğin feshine ve tasfiyesine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma tüzel üyeliğe (hakkı) olan grup üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) birinci toplantıda hazır bulunması koşuluyla, toplantıda hazır bulunanların üçte iki (2/3) oyu ile kapatma kararı alınır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler, 9. maddede belirtildiği şekilde ikinci toplantıya çağrılır. Derneğin feshine ve tasfiyesine ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshine ve tasfiyesi hususu, beş (5) gün içinde mahallin en büyük Mülki amirine yazıyla bildirilir. Derneğin kendini feshetmesi ve tasfiyesi durumunda, alacakların tahsili ve borçların ödenmesi sonrasında kalan derneğe ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar genel kurul onayı ile aynı/benzer amaçla çalışan bir derneğe ya da vakfa devredilebilir. Tasfiye işlemleri genel kurulca seçilecek üç (3) kişilik bir tasfiye heyeti tarafından alacakların ve borçların temizlenmesi, taşınır/taşınmaz malların devri yapılarak gerçekleştirilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye heyeti, durumu bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu mülki idare amirine yazı ile bildirir ve yazı ekine de tasfiye tutanağını ekler.

Madde 24: YÖNETMELİKLER

1. Dokümantasyon yönetmeliği

2. Görev ve Sorumluluklar yönetmeliği

3. Üyelik Yönetmeligi

4. Eğitim Yönetmeliği

5. Malzeme Yönetmeliği

6. Gezi, Proje ve Faaliyet Planlama Yönetmeligi

7. Gezi Düzenleme ve Raporlama Yönetmeliği

8. İç ve Dış İletişim Yönetmeliği

9. Ortak Araştırma, Telif Hakları ve Basım Yayın Yönetmeliği

10. Finansal İşlemler Yönetmeliği

11. Acil Durum Yönetmeliği

12. Disiplin Yönetmeligi

13. Kayıtların Kontrolu Yönetmeligi

14. Yönetim Kurulunun İşlemleri Gözden Geçirmesi Yönetmeliği

Madde 25: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek, Tüzükte belirtilmeyen konularda dernekler kanunu ve Türk Medeni kanununun hükümlerine tabidir.

Bu tüzük 25 (yirmibeş) maddeden ibarettir.

Dokümanlar

PDF

Tüzüğümüzü PDF formatında indirebilirsiniz